RODO
RODO Niniejszym zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przekazujemy Państwu wymagane prawem informacje.


Rodo w Ośrodku Kultury Gminy Gorlice
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
 Bogdan Malesza 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice 
 z siedzibą w Ropicy Polskiej 338, kod pocztowy: 38-300 Gorlice, numer tel. +48 18 353 73 41, adres e-mail: okgg1@wp.pl 
2. Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Ośrodku Kultury Gminy Gorlice jest Pan Bogdan Malesza, adres e-mail: iodo.okgggorlice@wp.pl 
CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYCHOWANKÓW 
Dane osobowe wychowanków (w tym ich rodziców/opiekunów prawnych) będą przetwarzane w celu: 
1) wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa (Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe; Ustawa z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty; Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej) na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; 
2) zapewnienia bezpieczeństwa wychowanków oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić OKGG na szkodę, 
poprzez zastosowanie środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring wizyjny) w Filiach Ośrodka Kultury Gminy Gorlice - zgodnie z art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 
3) realizacji celów związanych z promocją działań Ośrodka Kultury Gminy Gorlice poprzez udostępnianie, np. na oficjalnej stronie internetowe, mediach społecznościowych, telewizji, gazecie - informacji o sukcesach konkretnych wychowanków, informacji o wydarzeniach, przedsięwzięciach, w których wychowankowie brali udział (np. konkursy, występy, uroczystości), w tym także wizerunków wychowanków – wyłącznie w przypadkach, gdy rodzice, opiekunowie wyrazili zgodę na taką formę przetwarzania. 
KOMU DANE BĘDĄ UDOSTĘPNIANE 
Dostęp do danych osobowych wychowanków wewnątrz struktury organizacyjnej Ośrodka Kultury Gminy Gorlice będą mieć wyłącznie upoważnieni pracownicy 
i tylko w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków zawodowych. Odbiorcami danych osobowych będą organy publiczne, instytucje i podmioty trzecie 
uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (np. Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty, 
instytucje wymiaru sprawiedliwości). Dane przetwarzanie w celach związanych z promocją jednostki mogą być udostępniane, 
rozpowszechniane poprzez umieszczenie np. na tablicach informacyjnych, oficjalnych stronach internetowych, portalach społecznościowych, 
telewizji w okazjonalnych wydawnictwach. 
OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane osobowe wychowanków będą przechowywane przez OKGG przez okres niezbędny do realizacji wynikających z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach celów archiwizacji. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a w przypadku danych podanych fakultatywnie – do wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umów. 
PRAWO DOSTĘPU 
Niniejszym informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści danych swoich dzieci oraz prawo do ich sprostowania, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do ich usunięcia. 
PRAWO DO SKARGI 
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego dot. ochrony danych osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych 
Państwa lub Państwa dziecka narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH 
Podanie danych osobowych wychowanka opisanych w KATEGORII DANYCH punkcie 1- 6 jest dobrowolne, 
ale niezbędne do zapisania dziecka na zajęcia Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i Biblioteki Publicznej.


Rodo w Bibliotece Publicznej Gminy Gorlice
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 
Bogdan Malesza 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Kultury Gminy Gorlice z siedzibą w Ropicy Polskiej 338, 
kod pocztowy: 38-300 Gorlice, numer tel. +48 18 353 73 41, adres e-mail: okgg1@wp.pl 
2. Inspektorem Ochrony danych Osobowych w Ośrodku Kultury Gminy Gorlice jest Pan Bogdan Malesza, adres e-mail: iodo.okgggorlice@wp/pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), c) oraz f) RODO w celu realizacji zadań statutowych Ośrodka Kultury Gminy Gorlice oraz Bibliotek Publicznych na terenie Gminy Gorlice, w tym w celu udostępniania zbiorów, ochrony materiałów bibliotecznych, świadczenia usług bibliotecznych, w celach statystycznych oraz dochodzeniu ewentualnych roszczeń prawnych. 
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane tylko przez osoby upoważnione zobowiązane do zachowania poufności (pracownicy Bibliotek Publicznych w Gminie Gorlice). 
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów, zatem konieczne dla korzystania z usług Biblioteki. 
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się w oparciu o udzieloną zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi 
 do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
7. Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. 
Okres przez który dane są przetwarzane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria: - okres, który jest niezbędny do wykonywania zadań lub ochrony interesów administratora, - przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas, - okres na jaki została udzielona zgoda. 
8. Po upływie 2 lat od zaprzestania korzystania z usług Biblioteki konto czytelnika zostanie zlikwidowane, a dane osobowe usunięte z bazy danych i kartoteki. 
Likwidacja konta następuje tylko wtedy, gdy Czytelnik nie ma na koncie żadnych zaległości. 
9. Na wniosek Czytelnika, który uregulował zobowiązania wobec Biblioteki i zwrócił kartę biblioteczną, jego dane osobowe zostaną usunięte. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych. 
11. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
12. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Kategoria danych
1. Dane identyfikacyjne wychowanka: imię nazwisko, nr PESEL, data urodzenia,
adres zamieszkania i zameldowania.
 2. Dane identyfikacyjne rodziców, opiekunów wychowanka, takie jak imiona i nazwiska,
adres zamieszkania, nr. telefonów, adres poczty elektronicznej.
3. Informacje niezbędne do zapewnienia wychowankom właściwej opieki, w czasie zajęć organizowanych przez OKGG i Bibliotekę Publiczną.
4.Informacje dotyczące frekwencji wychowanka na zajęciach, informacje o osiągnięciach dziecka, jego zachowaniu, informacje nt. poczynionych postępów.
5. Informacje o wynikach wychowanka w konkursach, zawodach, występach i innych wydarzeniach.
6. Wizerunek zarejestrowany poprzez instalację monitoringu wizyjnego w Filiach Ośrodka Kultury Gminy Gorlice i Bibliotekach Publicznych Gminy Gorlice w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa oraz dla ochrony mienia i zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić jednostkę na szkodę.
7. Imię, nazwisko, rodzaj zajęć, wyniki wychowanka i jego wizerunek utrwalony przy okazji prowadzenia dokumentacji fotograficznej i video uroczystości, występów, innych wydarzeń publikowane przez OKGG, gazety.