RODO/Deklaracja dostepnosci

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu zorganizowania wycieczki/ imprezy turystycznej jest:  Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zwany dalej: „Administratorem”, reprezentowany przez Dyrektora.  Kontakt do Administratora: tel. e-mail: okgg1@wp.pl
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zorganizowania, przeprowadzenia wycieczki/imprezy turystycznej oraz promowaniu tego rodzaju wydarzeń. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Państwa zgoda w formie załączonego oświadczenia (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych),
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.
 4. Każda osoba czyjej dane są przetwarzane posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień.
 5. Przetwarzanie danych będzie odbywać się przez okres nie dłuższy niż do wykonania wskazanego celu.
 6. Odbiorcami danych mogą być wyłącznie uprawnione podmioty które na podstawie przepisów prawa uzyskują do nich dostęp lub współpracują z administratorem danych.
 7. Istnieje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Osoba, która uważa, że jej prawa i wolności zostały naruszone poprzez nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych w Warszawie.
 9. Administrator nie przekazuje danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji oraz czynności profilowania wobec powyższych danych.
 10. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – e-mail: iodookgggorlice@wp.pl

 Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781) został wyznaczony inspektor ochrony danych w osobie Pani Patrycji Kaczmarczyk-Hap. Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail: kontaktiodo@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby.

Deklaracja dostępności

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Ośrodek Kultury Gminy Gorlice.

Data publikacji strony internetowej: 2019-12-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2020-09-02.

Dane teleadresowe jednostki:

Ośrodek Kultury Gminy Gorlice
Ropica Polska 338, 38-300 Gorlice

telefon: +48 183537341

fax: +48 183537341

e-mail: okgg1@wp.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-25. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest koordynator Bogdan Gorczyca, e-mail: okgg1@wp.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 183513025 .
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej
oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu
bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa,
przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe,
podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek
do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej: Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek Ośrodka Kultury Gminy Gorlice znajduje się w Ropicy Polskiej.
  2. W budynku znajdują się szerokie schody z metalowymi poręczami ułatwiające poruszanie się osobom starszym i z dysfunkcjami ruchowymi.
  3. Budynek nie jest przystosowany dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
  4. Brak windy.
  5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  6. Przy budynku znajduje się duży parking umożliwiający podjazd samochodów
  pod same drzwi.
  7. Wejście dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony parkingu.

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych